Wikigame

resident evil 7: biohazard


แพลตฟอร์ม: PS4, Xbox One, PC (ทีมงานทำการรีวิวจากเวอร์ชั่น PS4)
ผู้พัฒนา: Capcom
ผู้จัดจำหน่าย: Capcom
เรต: 17 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเล่นจนจบเกม: ประมาณ 8-12 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้เล่น)
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเล่นแบบเก็บทุกรายละเอียด: ประมาณ 17-20 ชั่วโมง

TOP